Brettenzone

De Brettenzone is lange tijd is afgelegen stadsrandgebied geweest. Met de herontwikkeling van het Westergasfabriekterrein is deze zone langs de spoordijk richting Sloterdijk in de belangstelling gekomen. Hoofddoelen voor de herinricghting waren het verbeteren van de ecologische waarde en de opwaardering van het recreatieve netwerk.

Het oorspronkelijke kavelpatroon, dat nog steeds herkenbaar is in de aangelegen volkstuinencomplexen, is opgepakt als structurerend thema in de strook.

Extensief beheer en natuurvriendelijke inrichtingselementen in de vorm van grondreliëf, schanskorven, onverharde paden, dood hout, afwisselende vegetatie en flauwe oevers verhogen de waarde voor zowel natte en droge ecologie.

De potenties voor natte ecologie lagen vooral in het maken van goede natuurvriendelijke oevers met een gevarieerde inheemse oeverbeplanting. Op plekken waar ruimte is, is de zone die geschikt is voor oeverplanten gemaximaliseerd. Waar minder ruimte is, wordt een meer uitgekiend maaibeheer toegepast, gericht op soortenrijkdom.

In de drogere gebieden zijn ecologisch waardevolle, schrale, zonnige, bloemrijke gras- en ruigtevegetaties toegepast, omdat ze bijzondere en zeldzame soorten herbergen. Minder interessante bosplantsoen vegetaties zijn omgezet in meer open, bloemrijke, droge biotopen op kalkrijke zandgronden. Op enkele plekken zijn geïsoleerde regenwaterpoelen aangelegd, die voor bijzondere soorten amfibieën (rugstreeppad) en insecten (libellen) aantrekkelijk zijn. Voor de al aanwezige ecologisch interessante struikenvegetaties voldoet een goed beheer gericht op voldoende lichttoetreding en verjonging.

Voor recreanten is de Brettenzone fysiek beter toegankelijk gemaakt door het verbeteren en formaliseren van fiets- en wandelroutes en de openstelling van toegangen naar de volkstuinen.

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Bos en Lommer (tegenwoordig Stadsdeel West)
Planperiode: 2005-2006
Aanleg: 2006-2007
Jaar 2005 - 2006
Aanleg 2006 - 2007