De Drie Broeders

In opdracht van Hazenberg Bouw en in samenwerking met LEVS architecten, heeft VLUGP een landschappelijke inpassing ontworpen voor 74 levensloopbestendige appartementen aan de Juvenaatlaan in Etten-Leur

De gebouwen (‘De Drie Broeders’ genaamd) zijn zorgvuldig ingebed in een wadilandschap. Door het opknippen in drie losse volumes hebben bijna alle woningen een goede bezonning. Ook biedt de ruimte tussen de gebouwen plek voor collectieve tuinen voor bewoners en bezoekers. Half inpandige royale balkons versterken de verbinding tussen de appartementen en de groene omgeving. De verschillende woningtypes zijn flexibel en toekomstbestendig en kunnen eenvoudig aangepast worden, bijvoorbeeld tot zorgappartement.

De reeds geplande wadi fungeert als buffer voor regenwater van daken en verhardingen en is in het plan omgevormd tot een aantrekkelijk parklandschap dat nog meer verblijfskwaliteit toevoegt aan de woonomgeving.

Tussen de drie gebouwen lopen informele paden door de wadi die aansluiten op de oude weg langs het naastgelegen kloostergebouw en het station. Zo ontstaat ook op wijkniveau een nieuw fiets- en wandelnetwerk.

Het plangebied van De Drie Broeders ligt in de Spoorzone Noord, een bijzondere en groene omgeving met een voormalig Kloostercomplex een nieuwe Brede School en een nieuw woningbouwcomplex. De locatie ligt op loopafstand van het NS station. Het terrein is te omschrijven als een serie ‘groene kamers’ (Structuurvisie Spoorzone noord). Deels nog leeg en deels ingevuld met nieuwe ontwikkelingen (De Brede school ‘Aan d’n Overkant’ en het woningbouwproject ‘Don Bosco’). De kamers worden omzoomd met laanbomen, soms gecombineerd met hagen. De locatie wordt in de structuurvisie aangeduid als de Zorgkamer.

Stedebouwkundig concept
In de uitvraag wordt de locatie grofweg in drie delen verdeeld: een deels bestaande wadi voor waterretentie langs de Concordialaan, een parkeerterrein voor 113 parkeerplekken met daartussen een haakvormig gebouw. Het ontwerpteam heeft het volume van het gebouw opgeknipt in drie delen. Deze keuze heeft voor de buitenruimte grote voordelen. De ruimtes tussen de gebouwen bieden niet alleen veel licht en lucht voor de appartementen (minder noordgevel) maar ook doorzichten over het terrein. Daarnaast biedt het de kans om de tussenruimtes tussen de gebouwen vorm te geven als twee collectieve tuinen, met bloeiende struiken, vaste plantenborders en zitgelegenheid, een heerlijke plek om te zitten als er even geen zon is in je appartement en je buren zo op een informele manier tegen te komen.

Aangrenzend aan het plan ligt een door de gemeente Etten-Leur beheerde wadi. Als extra toevoeging aan het plan is een suggestie gedaan om de wadi integraal bij het plan te betrekken en daarmee een nog aantrekkelijkere en bruikbaardere buitenruimte te realiseren:

  • De gebouwen komen centraal in een parkachtige omgeving te staan.
  • Het parkeren kan in groen ingepakt worden voor een mooier beeld en een beter buitenklimaat.
  • Er kunnen diverse doorsteken voor voetgangers gemaakt worden als alternatieve route tussen het NS station en de aanliggende woonbuurten. Op dit moment is deze route alleen mogelijk via gewone straten dus de toevoeging van een informeel padennetwerk is interessant.

Wadi als parkje inrichten
De Wadi wordt in dit voorstel iets gewijzigd ten opzichte van het oorspronkelijke ontwerp: langs de kant van de gebouwen komt de bodem wat lager te liggen terwijl het voetpad achter de gebouwen ter plaatse van de achteringangen opgehoogd wordt. Zo ontstaat een mooie golvende rand langs de gebouwen met een natte strook voorzien van moeras- en oeverplanten. Eén van de doorsteken door de Wadi wordt op een lage kade gelegd, zodat ook bij hoge waterstanden in de wadi het pad begaanbaar blijft. De overige twee paden lopen over de bodem van de wadi en komen periodiek onder water te staan. In de wadi worden groepjes meerstammige elzen aangeplant die prima in de vochtige omstandigheden kunnen gedijen.

Parkeren en watersysteem
Door iets meer ruimte te nemen is het ook mogelijk om het parkeren minder dicht op de gebouwen te leggen en groen in te pakken met hagen en bomen tussen de parkeerstroken. Schaduw door bomen scheelt een hoop warmteontwikkeling door zonlicht op verharding. Hierdoor wordt het klimaat op de parkeerplaats zelf en rond de gebouwen getemperd en is minder koeling nodig in de zomer. De gebouwen komen mooi in het groen te liggen en het is zo ook vrij eenvoudig om alle daken en overige verharde oppervlakken direct of via ondiepe met gras begroeide greppels (zoals ook veel te zien zijn bij de agrarische wegen in de omgeving) op de wadi af te wateren.