Kortenhoef

Met beide voeten in het landschap – Dorps wonen in Kortenhoef

Het landschap rondom Kortenhoef zal de komende jaren verder ontwikkelen tot een multifunctioneel landschap: de agrarische activiteiten zullen (nog meer) afnemen en natuur, recreatie en wonen krijgen meer ruimte (zie ook de plannen voor Groenewoud).
Hoewel het veenlandschap rondom Kortenhoef natuurlijk een ander karakter heeft dan het landschap van de landgoederenstrook van ’s Gravenland, zorgt bovenstaande ontwikkeling dat ook het landschap rondom Kortenhoef het
karakter van een landgoed krijgt. Landgoederen zijn van oorsprong ook multifunctioneel: wonen, recreatie, agrarisch
gebruik en vaak ook houtteelt zijn integrale onderdelen ervan.

Kortenhoef ligt precies op de overgang van de heuvelrug naar het veen (-weide en –plassen) landschap. Door de
historische rationeel verkavelde ontginning van ’s Gravenland is de scheiding tussen de landgoederen en het veenlandschap
vrij scherp geworden.

Van oorsprong vindt het wonen in het veenlandschap plaats in ontginningslintdorpen. Lage kades met een smalle weg en aan beide zijden boerderijen of andere bebouwing. Vaak ligt aan één zijde van de kade een brede sloot of vaart die oorspronkelijk voor transport gebruikt werd. De bebouwing aan deze zijde is bereikbaar d.m.v. bruggetjes die hoog genoeg zijn om met een roeiboot onder door te varen. Dit levert een archetypisch beeld op dat veel mensen associëren met het veenplassenlandschap. Opvallend is dat in Kortenhoef ook een paar landhuizen / villa’s langs het lint staan waardoor de diverse landschapssferen heel plaatselijk toch een beetje mengen.

Wij stellen voor om het karakter van de nieuwe woonbuurt vooral te laten bepalen door de landschapskenmerken van het veengebied met op een beperkt aantal plekken even een hint naar de historische villa’s langs de linten (bij de entree van de wijk en aan het eind van een aantal straten).

De agrarische verkaveling dient als basis voor de structuur van de buurt. De landbouwsloten verbreden we om deze structuur te versterken en de mogelijkheden voor kano’s en kleine bootjes te verbeteren. De sloten kunnen in de toekomst aansluiten op de waterstructuur uit de plannen voor Groenewoud. Daarmee worden de Kortenhoefse plassen in de toekomst bereikbaar. Het slotenpatroon wordt voor een groot deel behouden en deels aangepast naar een stramien voor de verkaveling van de toekomstige buurt. Binnen de rode contour maken we een vrij compacte woonbuurt (ca. 27 woningen per ha) en buiten de rode contour komt een schil van landschappelijk groen. De landschapsstructuur wordt met natuuroevers en landelijke beplantingen
aangezet. Eén van de lijnen loopt door in de buurt en koppelt de openbare ruimte aan het landschap.
De nieuwe woonbuurt krijgt verschillende woonsferen, mede in samenhang met het omliggende landschap. De bedoeling hiervan is om een herkenbare woonomgeving te creëren. De kern van het plan is een buurt met een bebouwing van korte woonblokken in een vrij open verkaveling. Langs de noord- en oostrand van de buurt liggen woningen met hun achtertuin aan
het water. Oevers en beplantingen vormen een buffer met de bestaande woningen. Hierdoor ontstaat en besloten sfeer. Langs de west- en zuidrand van het plan zijn de woningen gericht op het landschap. De bebouwing staat op relatief kleine huiskavels en krijgen een “overtuin” in de vorm van een weilandkavel of een landje.

De ontsluiting van het plan is zo geregeld dat er zo min mogelijk straten nodig zijn. De hoofdontsluiting ligt aan de Emmaweg en er is een optie voor een tweede aansluiting op de bestaande woonwijk. Het parkeren geschied op eigen terrein, in geclusterde privé parkeerhofjes en in verspreid door de buurt liggende openbare parkeerkoffers.
Voor spelende kinderen en dwalende bewoners wordt naast de parkeervrije straten een uitgebreid informeel padenstelsel aangelegd met ideaal gezien goede aansluitingen op het landschap en de bestaande bebouwing van Kortenhoef. Binnen de buurt maken we een aantal kleine plekken met speelaanleidingen en een kavel in de groene schil vormen we om tot een buurtparkje met speelgelegenheid voor de oudere kinderen.

Kortenhoef in knipsels
Kortenhoef in knipselsVisie op de plekHet Landschappelijk wonenHet Dorpse WonenPersepectief 01 Zicht op LandhuisPersepectief 02 WilgenlaanPerspectief 03 Zicht op weilandAnimatie van weiland naar wonen in landschap