Kwekershof, Lisse

Deze stedebouwkundige visie is opgesteld naar aanleiding van een verkenning naar de mogelijkheden om een aantal percelen langs de Heereweg in Lisse her te bestemmen. Het terrein van een voormalige tuinbouwschool, inclusief het gebouw van de tuinbouwschool zelf, is eveneens vrij voor herontwikkeling. Het complex maakt deel uit van het bedrijventerrein Dever. Op dit bedrijfsterrein bevinden zich nog diverse grotere en kleinere bedrijfseenheden. In het recente verleden hebben zich de nodige bedrijfsopvolgingen voorgedaan en ook in de toekomst zijn bedrijfsopvolgingen en –beëindigingen zeker niet ondenkbaar. In dit proces ontstaan kansen voor een verschuiving van bedrijfsbestemmingen naar woon- en bedrijfsbestemmingen of eventueel naar woonbestemmingen.

Het is in relatie hiermee niet onbelangrijk om wat meer naar de verbanden tussen de verschillende kadastrale percelen onderling te kijken en daarmee de kwaliteiten en potenties van het gebied naar voren te brengen. Dit kan een aanzet zijn om in het gebied een upgradingsproces van de bestemmingen in gang te zetten. Naast de bedrijfs- en woonbestemmingen worden ook, landschappelijke,  recreatieve en structuurkenmerkende kwaliteiten meegenomen.

i.o.v. Proper Stok
i.s.m. Veldhoven vormgeving en bouwmanagement
Jaar 2005
Aanleg n.v.t.