Landschappelijke inpassing kavels Loosterweg

In 2012 is een bestemmingsplanwijziging voorbereid waarin de consequenties worden weergegeven van de toepassing van de regeling Ruimte voor Ruimte voor het perceel Loosterweg-Zuid 15 te Lisse.

Onderdeel van de toelichting op het bestemmingsplan is een landschapsadvies waarin het effect van de voorgenomen herverkaveling en nieuwbouw op het bestaande landschap worden beschreven.

Criteria hierbij waren:

  • Blijft de huidige leesbaarheid van de geomorfologische kenmerken behouden?
  • Word de huidige verhouding van massa en ruimte gehandhaafd en blijven belangrijke doorzichten gehandhaafd?
  • Past de voorgestelde beplantings- en waterstructuur in de huidige landschappelijke patronen?

Op deze criteria is het schetsvoorstel van ontwikkelaar Timpaan getoetst en middels een schets van VLUGP is een aantal suggesties ter verbetering gegeven. Deze schets en de toelichting is als landschapsplan toegevoegd als bijlage bij de bestemmingsplanregels.

Inmiddels is een ontwerp opgesteld (bijlage) en civieltechnisch uitgewerkt. In de volgende paragraaf wordt het ontwerp voor de landschappelijke inpassing van de kavels toegelicht en vergeleken met het wensbeeld het landschapsplan.

Jaar 2012 - 2013
Aanleg 2014 - 2015