NVO Zuiderpolder

De natuurvriendelijke oever Zuiderpolder is gelegen aan de noordzijde van het Noordzeekanaal naast het pontplein van het veer Nauerna, een belangrijke knoop in de ontsluiting van de omgeving. Het vormt de schakel in de ruimtelijk-visuele verbinding tussen de open gebieden ter weerszijden van het Noordzeekanaal.

Het Noordzeekanaal doorsnijdt een ecologisch waardevol gebied met een voor Nederland uniek brakwater-ecosysteem. Tot voor kort vormde het kanaal een forse barrière voor de bij het brakke ecosysteem behorende flora en fauna.

Doel van het plan is een optimale situatie voor de natuur door een maximale oppervlakte brak grasland (boezemland) en open ondiep brakwater te realiseren.

Onze opvatting daarbij is dat een dergelijke toevoeging ten behoeve van natuur aan een (groot) infrastructureel element in feite een cultuurdaad is; een technische ingreep die vraagt om een duidelijke man-made vormgeving, in dit geval refererend aan het beeld van het kanaal en de aangrenzende (brakke) veenpolders. In de loop van de tijd zal de natuur de zakelijke vormgeving op niet te voorspellen manier verzachten en transformeren.

Het plan bestaat uit een “groen bastion” grenzend aan het pontplein en de eigenlijke natuurvriendelijke oever met een reeks boezemlandpercelen en ondiepe waterpartijen meer naar het westen. De boezemlanden, percelen met grasland en ruigte onder de invloed van het brakke water van het Noordzeekanaal, worden begraasd. Direct langs de oude kanaaldijk ligt een langgerekte waterpartij die in open verbinding staat met het Noordzeekanaal. De oude oeververdediging met riet- en biezenvegetatie is gedeeltelijk verlaagd en voorzien van een viertal ruime instroomopeningen. Door de vorm hiervan ontstaat er uitwisseling van water tussen de oever en het kanaal zelf met als motor de door de schepen veroorzaakte boeg- en hekgolven.

Het ontwerp voor de natuurvriendelijke oever Zuiderpolder is gemaakt in samenwerking met vertegenwoordigers van verschillende instanties die bij het Noordzeekanaalgebied zijn betrokken: RIZA, DWW, Dienstkring Noordzeekanaal, Landschapsbeheer NH en Rijkswaterstaat Directie NH.


i.s.m. n.v.t.
Jaar 1997 - 1998
Aanleg 2002 - 2004