DOIP Haven fase 2, Katwijk

Dit definitief ontwerp inrichtingsplan (DOIP) is opgesteld voor het project ‘Haven, fase 2 (zuid)’ te Katwijk. Sinds geruime tijd wordt gewerkt aan de planvorming voor de herontwikkeling van het industrieterrein aan de Prins Hendrikkade tot een aantrekkelijk woongebied, dat aansluit op het bestaande Princehaven en omgeving. De veranderingen in de woningmarkt hebben er toe geleid, dat eerdere plannen voor de locatie niet uitvoerbaar zijn gebleken. Deze ontwikkelingen hebben genoodzaakt tot een heroverweging van deze plannen.
Er is een nieuwe stedenbouwkundige opzet gemaakt voor de locatie en er is een hierbij gewenste richting voor de beeldkwaliteit geformuleerd. De gemeenteraad heeft op 30 juni 2011 ingestemd met de ‘Nieuwe stedenbouwkundige opzet en richting beeldkwaliteit, Haven fase 2 (zuid)’. Deze opzet is inmiddels als gevolg van voortschrijdend inzicht op enkele aspecten gewijzigd en geactualiseerd en vertaald in een nieuw bestemmingsplan.

Naast het bestemmingsplan is het voor dit project opgestelde Beeldkwaliteitplan Haven, fase 2 (zuid) op 4 april 2013 vastgesteld door de raad. Dit beeldkwaliteitplan geldt als toetsings- en inspiratiekader voor de uitwerking van de bouwplannen en de inrichting van de openbare ruimte. Hierin staat het ambitieniveau beschreven waaraan het DOIP moet voldoen om tot een hoogwaardige en aantrekkelijke inrichting van de openbare ruimte in de nieuwe woonwijk te komen. Vanwege het gestelde ambitieniveau is tevens een bijbehorende beheerparagraaf opgesteld met aandacht voor de specifieke beheerkosten volgend uit het DOIP. Het DOIP dient als basis voor het bestek en het bouw- en woonrijp maken om uiteindelijk de inrichting van de openbare ruimte ten uitvoer te kunnen brengen.

Jaar 2012 - 2013
Aanleg 2014 - ntb
Inrichtingsplan Haven fase 2
Inrichtingsplan Haven fase 2Speelhof GOS-GVS terreinDSV-Plein Prins HendrikkadeLage vakbeplanting in beplantingsogenReferentie Lage vakbeplanting in beplantingsogenGroene erfafscheidingUitwerking Detail aansluiting Woonstraat naar KadeUitwerking Detail Hof speelvoorziening