Ontwerpen met planten: combinaties, compositie, dynamiek

Het ontwerp van de beplanting blijft vaak onderbelicht, ook al hoort het tot het hart van de tuin- en landschapsarchitectuur. Tijdens deze cursus ging het niet zozeer om de kennis van het sortiment, maar om het ontwerp van de dynamiek van beplanting in tijd en ruimte. Begrijpen hoe de beplanting zich ‘gedraagt’ bij groei, bloei en verval, en in relatie tot de omgeving, blijft bij het uitoefenen van de professie veelal onuitgesproken. Het doel is de manier van waarnemen aan te scherpen en verbanden te leggen tussen context en compositie; oog, hoofd en hand; vorm, kleur en ruimte en niet te vergeten: de verandering tijdens de seizoenen.

In deze (praktische) driedaagse cursus werden stap voor stap beplantingscombinaties, beplantingscomposities en de dynamiek in de tijd behandeld, waarbij kennis verwerven (lezingen en rondleidingen) en kennis toepassen (ruimtelijk schetsen, ontwerpexperimenten) elkaar afwisselen. Elke bijeenkomst startte met een rondleiding, waarna ruimtelijke schetsen van bestaande beplantingssituaties worden gemaakt, geanalyseerd en verder ontworpen, gelet op combinaties en composities in ruimte en tijd. Door telkens met een andere blik naar voortdurend veranderende beplantingen te kijken, groeit geleidelijk het besef van verbanden in ruimte en tijd.

De NVTL en de Tuinen Mien Ruys hebben deze beplantingscursus georganiseerd, speciaal gericht op verdieping van de vakkennis van tuin- en landschapsarchitecten. De cursus voldoet aan de verplichting tot bij- en na-scholing voor 2015 als je ingeschreven staat in het architectenregister. ”Het gaat om activiteiten die primair tot doel hebben relevante kennis, vaardigheden en inzicht van de geregistreerde te vergroten.” Daarnaast kunnen medewerkers van bij de NVTL aangesloten bureaus hun kennis van beplantingsplannen bijspijkeren en opfrissen. Na afloop van de cursus ontvangt elke deelnemer een certificaat.

Op deze drie zaterdagen hebben wij weer veel kennis opgedaan van het werken met en het toepassen van vaste planten in plannen. Kijken, tekenen, schrijven, schetsen, praten, eten, ruiken, voelen……. Wij hebben genoten op de drie zaterdagen!

(tekst deels uit uitnodiging NVTL dd. 17 dec. 2014)